نظرسنجی

نظر شما راجع به وب سایت جدید دانشگاه؟

از نظر ظاهری بهتر شده
در سایت سردرگم می شوم
اطلاع رسانی درست انجام نمی شود
تغییری نکرده